Owen: "I definitely think Ashley will spend money in January"